Algemene Voorwaarden Clever Active

Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voedingsdeskundige: Bianca de Haas, in het bezit van de diploma tot fysiotherapeut en het certificaat tot leefstijlcoach, handelend als zelfstandig fysiotherapeut, leefstijlcoach, personal trainer en voedingsdeskundige onder de bedrijfsnaam: Clever Active.

Cliënt: de persoon aan wie door Clever Active advies en begeleiding verleend wordt.

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Clever Active wordt uitgeoefend.

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt eventueel is verwezen.

 

Artikel 2: Basis

Clever Active kan de cliënt zowel op persoonlijk verzoek als op basis van een formele verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Clever Active de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 3: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient hij Clever Active hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Clever Active geeft, of in het geheel geen bericht van verhindering geeft, is Clever Active gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 4: Tariefstelling

De tarieven voor de begeleiding zijn vermeld op de website. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Clever Active is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Clever Active beroept zich op het feit dat op 1 Januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

 

Artikel 5: Intellectueel eigendom

Clever Active behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Clever Active noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Clever Active verstrekt zijn aan de cliënt zelf.

 

Artikel 6: Betaling

Betaling aan Clever Active dient contant of per bank plaats te vinden. Betaling dient te gebeuren per bank op banknummer NL08INGB0002961868 ten name van B.G. de Haas. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Clever Active gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Clever Active heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Clever Active is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van of schade aan goederen van de cliënt. Zowel direct als indirect. Het advies en/of de begeleiding van Clever Active is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Clever Active sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Clever Active verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Clever Active. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Clever Active verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke , door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Clever Active nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Clever Active om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Clever Active te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Clever Active is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De cliënt verklaart zich er van bewust te zijn dat Clever Active niet beschikt over expertise op medisch gebied buiten de fysiotherapie om. Indien de cliënt tijdens of binnen een periode van een half jaar na afloop van de behandeling door Clever Active wordt behandeld door een arts of paramedicus zal hij deze voor de aanvang van de behandeling informeren over de behandeling door Clever Active.

 

Artikel 9: Klachten, geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

Wanneer de cliënt een klacht heeft probeert hij deze in eerste instantie met Clever Active op te lossen. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Clever Active is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Contact

Neem gerust contact op voor vragen of meer informatie,

ik sta je graag te woord. 

E-mail: Info@cleveractive.nl

Werkgebied: omgeving Rotterdam

2020 Clever Active. All rights reserved